Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT2/07/COM N.R./5.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2008

 
Κριτήρια Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από εκπροσώπους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού μαζί με άλλους Κυβερνητικούς και Μή Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Η κάθε αίτηση θα αξιολογείται με βάση βαθμολογίας, χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω κριτήρια. Ο υποψήφιος προορισμός που θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς από όλες τις άλλες υποψηφιότητες θα είναι ο νικητής του διαγωνισμού.

Τα κριτήρια επιλογής εξετάζουν το βαθμό που ο υποψήφιος προορισμός συμβάλει :

α/α Κριτήρια Βαθμοί Ολικό
I Στον εμπλουτισμό και ανάδειξη σημαντικών πτυχών της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου (π.χ. παραδοσιακός τρόπος οινοποίησης, τοπικές γεύσεις, αναβίωση τοπικών τεχνών και χειροτεχνίας, καθώς επίσης τελετουργίες και εκδηλώσεις που σχετίζονται με τοπικούς μύθους)

Ανώτατα όρια βαθμολογίας:
Εμπλουτισμός: 12 βαθμοί,   Ανάδειξη: 18 βαθμοί

  30
II Στην αξιοποίηση, ανάπτυξη και ενδυνάμωση των τοπικών πολιτιστικών παραδόσεων μέσω τοπικών σχεδίων και πρωτοβουλιών   10
III Στη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού (ιδιαίτερα των νέων) για την διατήρηση (μεταφορά της γνώσης και προφορικών παραδόσεων, ενέργειες μύησης στην παράδοση), ανάπτυξη και αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς   10
IV Σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α) Στην αναστροφή της φθίνουσας πορείας παραδοσιακών επαγγελμάτων που παράγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα

β) στην αναστροφή της παρακμής παραδοσιακών τεχνών που συντηρούν την πολιτιστική παράδοση

γ) στην αναβίωση και αυθεντική έκφραση των πτυχών της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς

  10
V Στην καινοτομία σε ότι αφορά την παρουσίαση, προώθηση, υποστήριξη, και ανάδειξη του προορισμού με την χρήση νέων τεχνολογιών (πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Internet, προβολή του προορισμού σε DVD) και καλών πρακτικών σε ότι αφορά την σήμανση του προορισμού (π.χ. πανώ, πινακίδες, χάρτες, αφίσες) και την λειτουργία κέντρων πληροφόρησης

Ανώτατα όρια βαθμολογίας:
Χρήση νέων τεχνολογιών: 8 βαθμοί,  Καλές πρακτικές: 7 βαθμοί

  15
VI Στην βιωσιμότητα του προορισμού με την υφιστάμενη τεχνική ικανότητα (πχ. τακτικό προσωπικό που απασχολείται για τον συντονισμό των δράσεων, γνώση της Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, υλικοτεχνική υποδομή γραφείων, σχέδια χρηματοδότησης, σχέδια ανάπτυξης του προορισμού με την συμμετοχή τοπικών παραγόντων) και το υπόβαθρο υποδομών του προορισμού (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, αναψυχή, και άλλες υπηρεσίες και διευκολύνσεις για τον τουρίστα)

Ανώτατα όρια βαθμολογίας:
Τεχνική ικανότητα: 16 βαθμοί,   Υπόβαθρο υποδομών: 9 βαθμοί

  25
 

Σύνολο

  100

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

UNESCO

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.