Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT2/07/COM N.R./5.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2008

 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Τα παρακάτω κριτήρια αποτελούν οδηγό για την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής των υποψηφίων και θα χρησιμεύσουν επίσης στην αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των αιτήσεων.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους στην υποβολή υποψηφιοτήτων Τουριστικών Προορισμών με θέμα «Τουρισμός και Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά».  Ως γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας των τουριστικών προορισμών ορίζονται:

  • 1. Η χαμηλή ή πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα του προορισμού από ξένους περιηγητές σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Η επισκεψιμότητα του υποψήφιου προορισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 16.000 ξένους τουρίστες το χρόνο
     
  • 2. Ο προορισμός θα πρέπει να διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ ετήσια) μια συγκεκριμένη εκδήλωση - δρώμενο (πχ πανηγύρι, έκθεση, γιορτή, φεστιβάλ, θεματική έκθεση, ειδικές διαδρομές, συμμετοχή των περιηγητών σε δρώμενα, παραδόσεις και τρόπο ζωής των τοπικών κοινοτήτων κλπ) που θα εστιάζεται και θα αναδεικνύει την τοπική άϋλη πολιτιστική κληρονομιά του προορισμού. Η εκδήλωση θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αειφορίας (πχ να συνάδει με τους τρεις πυλώνες της αειφορίας: οικονομική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία/σεβασμό/διατήρηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ταυτότητας) και να πληροί τρεις από τους παρακάτω όρους:

α) Να αποτελεί νέα τουριστική προσφορά, η οποία κατά προτίμηση να μην έχει προταθεί πριν το 2000

β) Η εκδήλωση να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία

γ) Να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής τουριστικής πολιτικής

δ) Η διοργάνωση της εκδήλωσης να γίνεται σε χαμηλή τουριστική περίοδο

ε) Οι συντελεστές της εκδήλωσης και οι τοπικοί φορείς να βρίσκονται σε στενή συνεργασία και συνέργεια

  • 3. Ο προορισμός θα πρέπει να διαχειρίζεται από τοπικούς φορείς, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αειφορίας.

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

UNESCO

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.