Το Έργο EDEN
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Κριτήρια Αξιολόγησης
Επιλεγμένος Προορισμός
Ενημερωτικά Φυλλάδια & Βίντεο
Έντυπο Αίτησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN EE
Υφυπουργείο Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης EDEN: GRO/SME/18/C/065 - Selection 2019 – «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας».

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Υφυπουργείο Τουρισμού, 2019

 

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες για την υποβολή του φακέλου της αίτησης:

 

1. Τελευταία Ημερομηνία Παραλαβής Αιτήσεων

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα υποβολής.

 

2. Παραλαβή Αίτησης

Αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Excel) μπορούν να λαμβάνονται από την ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.cyprus-eden.com) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνώντας με το Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος στη διεύθυνση:

ENOROS Consulting Ltd
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης EDEN 2019 – «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας»
Ζήνα Ντε Τύρας 16 (Μέγαρο Καραντώκη)
Λευκωσία, 1065 Κύπρος
Email: info@enoros.com.cy
Τηλ: 22-375472 και 22 - 375598, Fax: 22-375506

 

3. Στοιχεία Υποβολής Αίτησης

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση:

Υφυπουργείο Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19
2112 Λευκωσία
Υπόψη κας Ανθής Χαραλάμπους

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό περίβλημα του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 • Αίτηση για το Διαγωνισμό: European Destinations of Excellence – EDEN 2019: GRO/SME/18C/065 - Selection 2018 “Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας”

 • ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΚΤΕΙ ΑΠΟ ΤHN ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 • Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής

 • Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών

 • Τα στοιχεία του αποστολέα

 

4. Περιεχόμενο και Συμπλήρωση Φακέλου Αιτήσεων

Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Δύο (2) αντίγραφα του «Εντύπου Αίτησης» υπογεγραμμένα από το Νόμιμο Εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

 • Συμπληρωματικό πληροφοριακό υλικό για τον προορισμό (χάρτες, φυλλάδια, φωτογραφίες, καταχωρήσεις, επιπρόσθετα έγγραφα, κλπ).

 • Βιογραφικά σημειώματα για το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει το Δικαιούχο και απασχολείται σε δράσεις τουρισμού (βλ. §5.1 «Οργανωτική δομή του Δικαιούχου» στο έντυπο της Αίτησης).

 • Σε ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD-ROM) το συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης, καθώς και όλο το συνοδευτικό υλικό (βιογραφικά, φυλλάδια, χάρτες, φωτογραφίες, ψηφιακό υλικό, κλπ).

 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στο «Έντυπο Αίτησης» του Προγράμματος. Οι αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, καθώς όποιες συμπληρωθούν χειρόγραφα θα θεωρηθούν ΑΚΥΡΕΣ και δεν θα αξιολογηθούν.

 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

 

5. Οφέλη για το νικητή του Διαγωνισμού EDEN 2019 «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας»

Για τον νικητή προορισμό καθώς και για τους επιλαχόντες προορισμούς αριστείας έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες δραστηριότητες δημοσιότητας και προβολής:

Ετοιμασία ενημερωτικού εντύπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για τον νικητή προορισμό αναφορικά με τα στοιχεία εκείνα που τον καθιστούν άριστο στο θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας», τονίζοντας την επίτευξη της διασφάλισης της κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αειφορίας του προορισμού. Επιπλέον, θα υποδεικνύεται η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση του φυσικού τοπίου και του πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής, η ασφάλεια και η υγιεινή, οι διαθέσιμες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα τοπικά ήθη και έθιμα, ενώ θα παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας του προορισμού, χάρτης και οδηγίες πρόσβασης, περιβάλλον, μουσεία, καταλύματα, κλπ. Το έντυπο θα διανεμηθεί στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ο επιλεγμένος προορισμός θα προωθηθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού μέσω των τουριστικών γραφείων στο εξωτερικό, καθώς και μέσω άλλων ενεργειών δημοσίων σχέσεων (π.χ. άρθρα στο τύπο). Ο επιλεγμένος προορισμός και οι επιλαχόντες προορισμοί αριστείας θα παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού, καθώς και στην Ιστοσελίδα που ετοιμάστηκε για το έργο (www.cyprus-eden.com).

Ο επιλεγμένος προορισμός θα προωθηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με τους νικητές προορισμούς των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EDEN 2019 «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας».

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για το ταξίδι σας στην Κύπρο.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού και ανακαλύψτε όλα όσα χρειάζεστε για να σχεδιάσετε το τέλειο ταξίδι στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού και επιλέξτε ένα όμορφο αγροτουριστικό προορισμό για τις διακοπές σας στην Κύπρο.