Το Έργο EDEN
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Κριτήρια Αξιολόγησης
Επιλεγμένος Προορισμός
Ενημερωτικά Φυλλάδια & Βίντεο
Έντυπο Αίτησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN EE
Υφυπουργείο Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης EDEN: GRO/SME/18/C/065 - Selection 2019 – «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας».

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Υφυπουργείο Τουρισμού, 2019

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

Εφόσον οι υποψήφιοι προορισμοί πληρούν όλες τις βασικές προϋποθέσεις για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας» στο πλαίσιο του προγράμματος EDEN θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις 4 από τις 5 προϋποθέσεις που τίθενται για κάθε Γενικό Κριτήριο στον Πίνακα 1. Τα Γενικά Κριτήρια έχουν συνοψιστεί στις εξής κατηγορίες, με την κάθε θεματική να διαιρείται σε πρόσθετες υποκατηγορίες:

  • Αναδυόμενος και μη παραδοσιακός τουριστικός προορισμός.

  • Δυνατότητα προσφοράς αυθεντικών τουριστικών εμπειριών.

  • Διαχείριση της τουριστικής προσφοράς από τις τοπικές αρχές με τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία του προορισμού.

  • Διοικητική επάρκεια και συνεργασία ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

  • Δραστηριοποίηση στην περιοχή ιδιωτικών φορέων ή άλλων αρχών με δυνατότητα υιοθέτησης αειφόρων τουριστικών πρακτικών.

Εφόσον, κριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι ο υποψήφιος προορισμός μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης και να κριθεί επιλέξιμος, τότε θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 50% στη συνολική βαθμολογία αξιολόγησης των ειδικών κριτηρίων. Ο Πίνακας 2 αναλύει τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες, οι οποίες αναλύονται σε πιο αναλυτικές υποκατηγορίες:

  • Ποιότητα, πλούτος/μοναδικότητα/πρωτοτυπία της τουριστικής προσφοράς αναφορικά με την ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας σύμφωνα με τους φυσικούς ή πολιτιστικούς/ιστορικούς/πνευματικούς πόρους του προορισμού.

  • Ένταξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας στην τοπική ή περιφερειακή στρατηγική του προορισμού.

  • Μάρκετινγκ και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα τουρισμού υγείας και ευεξίας.

Τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια (specific quality criteria) παρέχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησης των προτάσεων (προορισμών), εστιάζοντας και καλύπτοντας τόσο τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε, όσο και το πλαίσιο στρατηγικής του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι υποψήφιοι προορισμοί μπορούν να συμβουλευτούν τα αντίστοιχα Έντυπα Αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης (Microsoft Excel)

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για το ταξίδι σας στην Κύπρο.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού και ανακαλύψτε όλα όσα χρειάζεστε για να σχεδιάσετε το τέλειο ταξίδι στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού και επιλέξτε ένα όμορφο αγροτουριστικό προορισμό για τις διακοπές σας στην Κύπρο.